ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

Στο διαγωνισμό που προκηρύσσεται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια «χειρουργικών προβολέων»  για την κάλυψη των αναγκών του χειρουργικού τμήματος , συνολκής δαπάνης 45.000 ευρώ πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ  ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 

ΓΕΝΙΚΑ

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Δικαιούμενοι συμμετοχής, τρόπος, δικαιολογητικά.

 

α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

 

β. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με την κατάθεση της έγγραφης προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο μέσα στην προθεσμία και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

 

γ. Κριτήριο αξιολόγησης της όποιας έγγραφης προσφοράς θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα.

 

 

δ. Η προκήρυξη, η διενέργεια του διαγωνισμού καθώς και η ανακήρυξη των μειοδοτών γίνεται από Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται από την Γενική Διεύθυνση του ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε..

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Κατάθεση προσφορών.

 

Οι έγγραφες προσφορές παραδίδονται από αυτόν που επιθυμεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό ή πληρεξούσιο αυτού, έως και την 06/10/2020 , από τις 9.00 π.μ. - 14.00 μ.μ, στο γραφείο προμηθειών της κλινικής, στο χώρο της αποθήκης υλικού του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου (ισόγειο).

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει την οικονομική και τεχνική προσφορά.    

 

ΑΡΘΡΟ 3 - Τύπος και περιεχόμενο προσφοράς.

 

α. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.

 

β. Οι προσφορές πρέπει να περιέχουν:

β1. Να δηλώνουν την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν και συγκεκριμένα στην δήλωση καταγωγής των προσφερόμενων υλικών να δηλώνεται εκτός από το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου είδους και η εμπορική του ονομασία.

β2. Να γράφουν την κατά μονάδα (τεμάχιο-ζεύγος κ.λπ.) τιμή των προσφερομένων ειδών.

β3. Να αναγράφουν την τιμή, σε ΕΥΡΩ (€), των προσφερομένων υλικών (ανά τεμάχιο-μονάδα μέτρησης) ανά είδος αριθμητικά.

β4. Να αναγράφουν ότι η προμήθεια και παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της, με ευθύνη, δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή, εντός του χώρου της Αποθήκης του Νοσοκομείου.

 

ΑΡΘΡΟ  4 - Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι, δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής) προς το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον Προσφέροντα και που υποβάλλουν την Προσφορά.

 

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, όπου η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και στην οποία πρέπει:

 

  • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.
  • Να  δηλώνεται  ότι  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της  προσφοράς  τους  είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (να αναφέρεται) κατά την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού.
  • O προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της ή όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.
  • Αν  η  υποβαλλόμενη  προσφορά  καλύπτει  ορισμένα  από  τα ζητούμενα  είδη, να  διευκρινίζεται  ποια  είδη  είναι  αυτά.
  • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΑΡΘΡΟ  5 - Ειδικοί όροι

 

1.Θα προσφερθεί μία και μόνο τιμή για κάθε είδος της Διακήρυξης ,χωρίς εναλλακτικές προσφορές ή άλλες τιμές, κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή σε συνδυασμό με την ποιότητα του προϊόντος.

 

 

2. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει υποφάκελο τεχνικής προσφοράς και υποφάκελο οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

 

3. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται εις διπλούν στην οποία θα αναγράφεται και η επωνυμία της εταιρίας, αλλά και ο Κωδικός Παρατηρητηρίου είδους όταν το είδος παρατηρείται από την ΕΠΥ ή στην αντίθετη περίπτωση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν παρατηρείται.

 

4.Οι προσφέροντες πρέπει με την τεχνική προσφορά απαραίτητα και επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν :

 

  • Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE
  • Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/και ευρωπαϊκά ή/και εθνικά πρότυπα (ISO,ΕΝ,ΕΛΟΤ, κτλ) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και του προμηθευτή ,εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις. 

 

 

5. Η κλινική διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών, να αυξομειώσει την ποσότητα ή να αναστείλει την προμήθεια των ειδών όταν χρειαστεί.

 

6. Η κλινική διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα των ειδών κατακύρωσης.

 

7. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

 

8. Οι προσφερόμενες τιμές, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις αναρτημένες στο παρατηρητήριο τιμών την ημέρα κατάθεσης των προσφορών.

 

9. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκρισή τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.

 

10. Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων, Μονάδων της Κλινικής, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.

 

11. Μαζί με την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία  ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων ,καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.

 

12. Οι προσφορές πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και ) άλλων επίσημων εγγράφων. Ως επίσημα τεχνικά φυλλάδια λογίζονται και οι εκτυπώσεις τέτοιων εγγράφων από την επίσημη ιστοσελίδα του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά αναφέρεται  α) η ημερομηνία μεταφόρτωσης (downloading) των φυλλαδίων αυτών, η οποία δεν μπορεί να είναι προγενέστερη των πέντε (5) ημερών από τη ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και β) η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία μπορεί να τα αναζητήσει η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και κάθε άλλο αρμόδιο όργανο.

 

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί ,με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.

 

 

ΑΡΘΡΟ  6 – Διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού

 

 

α. Οι έγγραφες προσφορές, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να υποβληθούν μέσα στην ταχθείσα από την προκήρυξη προθεσμία και να συνοδεύονται από τα αναφερόμενα στα προηγούμενα άρθρα δικαιολογητικά.

 

β. Η επιτροπή διαγωνισμού μπορεί να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της οποιαδήποτε έγγραφη προσφορά, καίτοι υποβλήθηκε κανονικά, εάν ο προσφέρων δεν παρέχει τα εχέγγυα πλήρους εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, ή δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στις ανατεθείσες σε αυτόν προμήθειες ή εργασίες κατά το παρελθόν.

 

γ. Οι έγγραφες προσφορές επιλέγονται με πρώτο κριτήριο την ποιότητα. Η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να προτιμήσει άλλη προσφορά από τη μικρότερη, εάν η προσφερόμενη μεγαλύτερη τιμή υπερκαλύπτεται από την τεχνικοοικονομική υπεροχή του προσφερόμενου ακριβότερου είδους.

 

δ. Κάθε έγγραφη προσφορά, καταχωρίζεται στον πίνακα του μειοδοτικού διαγωνισμού, ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

 

ε. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα έγγραφης ενστάσεως. Αυτές υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα σε 24 ώρες από τη λήξη του. Επί των ενστάσεων η Επιτροπή αποφασίζει οριστικώς με αιτιολογημένη απόφασή της.

 

στ. Η Επιτροπή διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο καταχωρείται η αιτιολογημένη απόφασή της περί των προσφορών, περί των τυχόν ενστάσεων, του μειοδότου, της καταλληλότητας του προσφερόμενου είδους και της συμφέρουσας τιμής του και εν τέλει περί της κατακύρωσης του αποτελέσματος και υποβάλλει προς έγκριση την ως άνω απόφασή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεραπευτηρίου.

 

 

ΑΡΘΡΟ  7 - Κατάρτιση και εκτέλεση της σύμβασης

 

α. Η απόφαση της Επιτροπής διαγωνισμού περί του αποτελέσματος του διαγωνισμού ανακοινώνεται εγγράφως στον μειοδότη στον οποίον κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μέσα στο χρόνο ισχύος της προσφοράς του.

β. Με τον ανάδοχο θα ακολουθήσει η υπογραφή σχετικής συμβάσεως μεταξύ της Κλινικής και αυτού. Η εν λόγω σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους με δικαίωμα από την πλευρά του αναδόχου να παραταθεί για ένα ακόμη έτος εφόσον δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος (ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται οι οικονομικές δυσχέρειες) από την πλευρά της Κλινικής να μην προβεί σε σχετική ανανέωση της σύμβασης. Η σχετική ανανέωση θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως.

γ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης ή μη εμπρόθεσμης εκτέλεσης της προμήθειας                                                                                               οοοο, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ή την εκπρόθεσμη παραλαβή, ή την κήρυξη εκπτώτου του  αναδόχου.

 

ΑΡΘΡΟ 8- Υποχρεώσεις των μειοδοτών

 

α. Τα είδη που θα παραδίδονται θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, να έχουν τις ιδιότητες που έχουν συμφωνηθεί και να είναι χωρίς ελαττώματα, διαφορετικά η Εταιρεία με απόλυτη επιλογή της έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή ολόκληρη ή μέρος των παραδιδόμενων ειδών και να ορίσει στον προμηθευτή προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών για την αντικατάσταση των ακαταλλήλων ειδών. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εάν δεν γίνει αντικατάσταση των ακαταλλήλων ειδών, η εταιρεία μπορεί να προμηθευτεί τα είδη από άλλη πηγή σε βάρος του προμηθευτή. Τα ίδια ισχύουν και εάν το ελάττωμα, η ποιότητα, η έλλειψη ιδιοτήτων ή η διαφορά με την προσφορά εμφανιστούν μετά την παραλαβή οπότε η εταιρεία έχει δικαίωμα της επιστροφής ή αντικατάστασης. Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία της εταιρείας.

 

β. Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών θα γίνεται στην αποθήκη της εταιρίας στην διεύθυνση Παπαδιαμαντοπούλου 20, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από τις 8.00π.μ. - 14.00μ.μ. Κάθε παραλαβή ειδών γίνεται με την επιφύλαξη της έλλειψης ελαττωμάτων και της ύπαρξης ιδιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί.

 

γ. Οι τιμές που έχουν προσφερθεί βάσει των οποίων έγινε η κατακύρωση, θα ισχύουν για όσο χρόνο προβλέπει η προκήρυξη με μονομερές δικαίωμα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο από το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε., αποκλειόμενης της αναθεώρησης ή αναπροσαρμογής αυτών για οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό λόγο.

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – Παραλαβή προμηθειών

 

  1. Η παραλαβή των ειδών ενεργείται από Επιτροπή Παραλαβής ήτοι τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με Πράξη του εξουσιοδοτημένου διοικητικού του Θεραπευτηρίου από μέλη τα οποία δεν μετείχαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού συντασσόμενου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Στην Επιτροπή Παραλαβής μετέχει ένα μέλος από το προσωπικό της μονάδας ή της υπηρεσίας για λογαριασμό της οποίας γίνεται η προμήθεια ή η εργασία .

 

  1. Εάν η επιτροπή  παραλαβής απορρίψει το όλον ή μέρος του αντικειμένου της προμήθειας η οποία πάντως πληροί τους όρους της σύμβασης, εισηγείται στην Επιτροπή Διαγωνισμού να ορίσει στον ανάδοχο εύλογη προθεσμία αντικατάστασής του.

 

  1.  Εάν τα εμπροθέσμως παραδοθέντα είδη από τον προμηθευτή δεν είναι απολύτως σύμφωνα με αυτά που συμφωνήθηκαν, μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν από το Θεραπευτήριο κατά την κρίση της επιτροπής λόγω του επουσιώδους του ελαττώματος, η Επιτροπή Διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της, η οποία υπόκειται σε μεταγενέστερη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, , μπορεί να εγκρίνει την παραλαβή αυτών, μετά από γνώμη της επιτροπής παραλαβής, με ανάλογη μείωση της τιμής και φυσικά μικρότερη από τους άλλους προσφέροντες που μετείχαν στον Διαγωνισμό και είχαν προσφέρει μικρότερη τιμή στα είδη αυτά.

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 

 

α) Να προσφερθούν αποκλειστικά και μόνο τα είδη που ζητούνται στην προκήρυξη.

 

β) Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 6/10/2020 και ώρα 8:00-14:00 στο Γραφείο Προμηθειών και Διαχείρισης υλικών της κλινικής, στην αποθήκη του ιδρύματος.

 

γ) Κριτήριο του διαγωνισμού θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά σε συνδυασμό του κόστους με την ποιότητα του προσφερόμενου είδους.

 

Κάθε άλλο ζήτημα καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.