Προκήρυξη Κλιματισμού - Αερισμού Χειρουργείων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Το ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ « Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.»  , προκηρύσσει     διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την  «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ»

 

ΤΟΠΟΣ  -  ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΑ                    

  ΩΡΑ

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» , ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20, ΑΘΗΝΑ

11/11/2019

Δευτέρα

14:00

Προσφορές που κατατίθενται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

   

         Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν  τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά,  συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών που ασχολούνται με την κατασκευή εγκαταστάσεων κεντρικού κλιματισμού και διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε κλιματισμό Χειρουργείων Νοσοκομείων .  

Απαραίτητη προϋπόθεση  για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι  οι διαγωνιζόμενοι να έχουν πλήρη γνώση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν  με επίσκεψή τους και αυτοψία τους στον χώρο, γεγονός που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση που θα εκδίδεται από την τεχνική Υπηρεσία.  Η  αυτοψία στους χώρους του νοσοκομείου  θα γίνεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ή με κατάλληλη εξουσιοδότηση μετά από επικοινωνία για την εξασφάλιση εισόδου στον χώρο.

 

Η παραλαβή της προκήρυξης θα γίνεται από 29/10/2019 έως 4/11/2019 από τα γραφεία της εταιρείας, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αρ. 20, 1ος όροφος.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή διευκρινίσεων δύναται να υποβάλλονται μέχρι και τρεις   ημέρες πριν την ημερομηνία  υποβολής προσφορών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7208226 (κος Παπαδόπουλος 6937770547 ή κος Μάνεσης 6951802129).